Veilig

Veilig

SchoolWide Positive Behavior Support (SWPBS)

De PBS aanpak
Al enkele jaren werken wij op onze school met de SWPBS-aanpak. SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit houdt in, dat wij gedrag zo positief mogelijk benaderen. Wij geven voornamelijk complimenten om het goede gedrag te stimuleren en het als vanzelfsprekend te laten zijn. Daarnaast hebben wij ook een duidelijke, afgestemde werkwijzen over het omgaan met ongewenst gedrag.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de PBS-brief: Informatie ouders PBS.

Gedragsverwachtingen
In de gedragsverwachtingenmatrix houden wij onze gedragsverwachtingen per ruimte bij. Denk hierbij aan gedrag, dat we van onze leerlingen verwachten op de gang, bij het toilet, op de speelplaats etc. De gedragsverwachtingen zijn gekoppeld aan onze kernwaarden ‘samen-veilig-groeien’. Schoolbreed wordt er gedurende een aantal weken aandacht besteed aan een specifieke gedragsverwachting. De gedragsverwachtingen worden dan per ruimte actief aangeleerd. Dit houdt in, dat het gedrag wordt voorgedaan en ingeoefend.
 
Beloon-me-nu
Goed gedrag wordt meteen beloond! Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. Als de leerlingen de gedragsverwachtingen laten zien, dan verdienen zij een token (beloningsmuntje). Deze tokens worden in de klas verzameld en hiermee sparen de kinderen voor een groepsbeloning. De beloningen worden ingevuld op de beloon-me-nu kaart. Achter elke beloning staat het aantal tokens dat nodig is om de beloning te verzilveren. Daarnaast wordt wekelijks uit elke klas een kind van de week gekozen. Dit is een leerling, die erg zijn best heeft gedaan en vaak positief gedrag heeft laten zien. Op vrijdagochtend worden deze leerlingen onder het toeziend oog van alle leerlingen en medewerkers van de school in de kleine gymzaal in het zonnetje gezet. 
 
Reactieprocedure
Wij focussen op het positieve gedrag, maar corrigeren uiteraard ook het negatieve gedrag. Dit doen wij volgens een knijpersysteem. Het knijpersysteem gaat uit van nieuwe kansen en het leren van fouten. Voor het knijpersysteem hanteren we een duidelijk stroomschema, waardoor heel duidelijk is voor de kinderen waar ze aan toe zijn en er geen discussies kunnen ontstaan over wel of geen consequentie. In onze aanpak maken wij een onderscheid in type gedrag (zo is het tikken met een pen storend tijdens de les, maar van andere orde dan fysieke agressie). De consequenties zijn hier ook op aangepast en zijn onderdeel van ons protocol ‘omgaan met (on)gewenst gedrag’. De werkwijzen gelden voor de gehele school, waardoor wij een doorgaande lijn realiseren en ons handelen voor alle kinderen voorspelbaar is.
 
Soemo-kaarten
Onze SWPBS-aanpak wordt ondersteund door de Soemo-kaarten. Dit is een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Soemo-kaarten creëren zelfbewustzijn en sociale weerbaarheid. Elke kaart behandelt een sociaal-emotioneel woord of probeert leerlingen vaardigheden aan te leren. Ook brengen de kaarten vergissingen van kinderen aan de orde. De methode wordt flexibel ingezet. Dit houdt in dat de leerkracht kiest voor onderwerpen, die actueel zijn. De Soemo-kaarten zijn succesvol, omdat het preventief de sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunt en een belangrijke bijdrage levert aan een positief en veilig leerklimaat.
 
PBS-coach
Om de SWPBS-aanpak op onze school goed te implementeren krijgen we ondersteuning van een SWPBS-coach. Een PBS-coach is iemand die regelmatig op de school aanwezig is om ondersteuning te bieden. Zo wordt er teamscholing gegeven en vinden elk jaar bijeenkomsten met de SWPBS-werkgroep plaats. SWPBS is een terugkerend thema tijdens teamvergaderingen. 
 
Data-registratie
Als een incident heeft plaatsgevonden, dan vullen medewerkers een incidentenbriefje in. De gedragsspecialist analyseert deze incidentenbriefjes en kijkt of er sprake is van een patroon. Hierbij kan gedacht worden aan type gedrag, locatie van incidenten, aantal incidenten etc. Door deze analyse kunnen wij ons handelen aanpassen en bijvoorbeeld een bepaalde gedragsverwachting extra onder de aandacht brengen. Daarnaast wordt er goed gemonitord en is het mogelijk om gerichte interventies op te pakken. Preventie staat uiteraard centraal.
 
Anti-pestprotocol
Voor de informatie verwijzen wij naar het volgende document: anti-pestprotocol 

Gezonde school
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden.

AVG / Privacy
Op school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Voor meer informatie over de AVG / Privacy richtlijnen verwijzen wij naar de volgende website van schoolbestuur Innovo: https://www.innovo.nl/privacy.html