Samen

Samen

Samenwerkend leren
Op dinsdagmiddag staat op onze school het samenwerkend leren centraal. Tijdens het samenwerkend leren wordt in gemengde groepen (groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8) aandacht besteed aan de vakgebieden, die betrekking hebben op de brede ontwikkeling. Hierbij kan gedacht worden aan techniek, handvaardigheid, drama, muziek, koken en dans/spelletjes spelen. Tijdens het samenwerkend leren besteden wij, naast de vakinhoudelijke doelen vanuit de leerlijnen, aandacht aan het samenwerken en de ontwikkeling van de executieve functies.
 
Groep 1 t/m 4
In de onderbouw werken wij met een cyclus van drie weken. De leerkracht geeft elke week dezelfde les en de groep kinderen wisselt. Zo krijgen alle kinderen de drie lessen en komen zij in aanraking met alle vakgebieden. Als ouder ontvangt u een themabrief over het samenwerkend leren. U kunt zien (foto’s) en lezen wat u kind heeft geleerd tijdens het samenwerkend leren. In deze brief geven de kinderen ook zelf aan wat ze geleerd hebben. Bij de groepen 1-2 komt deze themabrief in het portfolio en bij de groepen 3 en 4 komt de themabrief in de rapportmap.
 
Groep 5 t/m 8
In de bovenbouw werken wij met een cyclus van ongeveer zes weken. De kinderen maken bij aanvang van de cyclus een keuze voor een bepaald vakgebied. Zij volgen vervolgens de lessencyclus van dit vakgebied, waarbij aandacht wordt besteed aan verdieping van het vakgebied. Aan het eind van een cyclus evalueren de kinderen ook zelf hun leerproces. Het formulier waarop de kinderen dit noteren wordt toegevoegd aan de rapportmap. 
 
Tijdens het samenwerkend leren zie we kinderen binnen de school die enthousiast zijn en zin hebben om te leren. Ze weten wat van hen verwacht wordt en maken op een positieve manier contact. Ze helpen elkaar en houden rekening met de ander. Ze leren spelend, samenwerkend en bewegend. Ze zijn zich bewust van hun eigen leerproces: zelf oplossingen bedenken, reflecteren, keuzes maken die hen verder helpen in de ontwikkeling en andere kinderen iets kunnen uitleggen. Met een groei-mindset durven ze fouten te maken en vertrouwen te hebben in zichzelf. Hier zijn wij trots op!

Hoekenwerk
Op dinsdagmiddag vindt in de groepen 1 t/m 4 het hoekenwerk plaats. De leerlingen mogen dan zelf inplannen, in welke hoek ze willen leren. Wij maken daarbij gebruik van een gezamenlijk planbord op het leerplein. De keuze wordt hierdoor voor zowel het kind als de leerkracht inzichtelijk gemaakt. De leerkrachten stimuleren leerlingen om steeds een andere hoek te kiezen en dat er gemengde groepen ontstaan van groep 1 t/m 4. Tijdens het hoekenwerk besteden wij, naast de vakinhoudelijke doelen, aandacht aan het samenwerken. Wij zijn namelijk van mening, dat kinderen van verschillende leeftijden veel van en met elkaar kunnen leren. Bij samenwerken in de hoeken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel en tijdens het samenwerken anderen kunnen aanvullen en ondersteunen. Het gaat daarbij om een sociale- en cognitieve component. 

Kindgesprekken
Onderwijs op maat vinden wij erg belangrijk. Hier hoort ook begeleiding naar behoefte bij. Wij krijgen zicht op de behoeften door kindgesprekken te voeren. Deze helpen het kind bij het structureren van het leerproces en geven het kind meer inzicht in wat en wie hij precies nodig heeft. De leerkracht krijgt daarnaast informatie over de behoeften van het kind, waardoor het onderwijs in de klas hier beter op afgestemd kan worden. Hoge en realistische verwachtingen staan daarbij centraal. Het proces en het product worden op het oudergesprek door het kind toegelicht. Hierdoor worden ouders meegenomen in dit proces en kunnen wij samen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind. 
 
Ouderbetrokkenheid
Wij vinden de samenwerking met ouders erg belangrijk. Dit vergroot voor het kind namelijk de kansen voor een succesvolle schoolloopbaan. Samen met ouders willen wij het optimale uit elk kind halen en de kinderen stimuleren en motiveren in hun leerproces, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Wij vinden het dan ook belangrijk, dat ouders betrokken zijn bij het leer- en vormingsproces van hun kind. Regelmatig contact tussen school en ouders kan de samenwerking bij leerproblemen of problemen thuis bevorderen, zorgt voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en stelt scholen in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders. Wij stimuleren de betrokkenheid van ouders, door hen bij diverse schoolactiviteiten uit te nodigen. Daarnaast is het voor ouders ook mogelijk om te participeren in de Medezeggenschapsraad of Ouderraad. Hierdoor kunnen zij meedenken en –beslissen over het onderwijs op school. Ouderbetrokkenheid is een belangrijke pijler binnen onze schoolontwikkeling!

De leerlingenraad
Wij hebben een leerlingenraad. In groep 5 t/m 8 worden jaarlijks twee leerlingen gekozen, die namens de klas deelnemen aan de leerlingenraad. Ook vanuit de taalklas sluit een leerling aan. Zij denken actief met ons mee! Een vast agendapunt zijn de werkwijzen rondom SWPBS, maar ook andere onderwerpen staan centraal. Zo helpt de leerlingenraad ons om zaken weer opnieuw aan te gaan scherpen en brengen zij zelf (nieuwe) onderwerpen in.

Brede school
Basisschool de kleine Wereld is partner binnen brede school De Tamboerijn. Wij werken intensief met onze partners samen om het beste aanbod voor onze leerlingen te realiseren. In De Tamboerijn zijn de volgende organisaties gehuisvest: peuterspeelzaal Ukkepuk, kinderopvang Humankind, Heuvelland Bibliotheek, Youz, logopedist Maud Penders, consultatiebureau, vluchtelingenwerk en fysiotherapie Bronzwaer.